Spruitjeslucht en hoge lasten in Staphorst aan de Oude-Maas!

De Hoeksche Waard krijgt de komende drie jaar te maken met een politiek confessioneel klimaat. CDA, SGP, ChristenUnie hebben elkaar gevonden om als een soort moraalridders ons mooie eiland te behoeden voor “ kwade “ invloeden van nieuwe ideeën en ontwikkelingen en vermeende verstoring van de zondagsrust. Het verbaast ons dat Lokalen HW hier kennelijk zonder slag of stoot mee heeft ingestemd. Is de christelijke signatuur binnen deze partij ineens zo dominant geworden? Wij vertrouwen erop dat ook zij hun eigen identiteit niet verloochenen en ook open staan voor andersdenkenden binnen deze raad.

Hoofdlijnenakkoord met weinig ambitie

Het hoofdlijnenakkoord is onder druk van een voorgenomen presentatie op 22 december in alle haast opgesteld. Dat is merkbaar. Rond deze presentatie bestond geen
mogelijkheid hier als oppositiepartij op te reageren.

Het akkoord vindt zijn basis in de door de 5 oude gemeenten in SOHW verband opgestelde toekomstvisiedocumenten: Kompas 2018 Hoeksche Waard en de Strategische Agenda 2018 Hoeksche Waard. Dit heeft onze instemming. Het akkoord bevat veel oude wijn in nieuwe zakken. Echte ambitie, drive en daadkracht ontbreekt. Er wordt veel aandacht besteed aan onderzoek, overleg en nadere uitwerking. Jammer genoeg wordt de visie op een aantal belangrijke onderdelen aangescherpt met een confessioneel (jaren 60) sausje. Je kunt je afvragen of dit de basis is om de in de visiestukken overeengekomen doelstellingen daadwerkelijk te behalen.

Graag willen we op hoofdlijnen nog enkele punten aan de orde stellen:

Weinig ruimte voor burgerparticipatie

Het akkoord staat vol met intenties op het gebied van burger- en overheidsparticipatie. Maar bij zondagsopenstelling en particuliere initiatieven en evenementen geeft de coalitie niet thuis. Daarover gaat men het gesprek met inwoners en ondernemers niet aan. In de gehele Hoeksche Waard, behalve 12 zondagen in Oud-Beijerland, mag geen enkele winkel of supermarkt op zon- en feestdagen open. Inwoners die wel op zondag meubels willen kopen of boodschappen doen, gaan nu naar winkels buiten de Hoeksche Waard. De door ondernemers opgestelde detailhandelsvisie wordt genegeerd en de lokale ondernemers die wel open willen gaan, zijn de dupe. Ook de horeca hoeft niet op sympathie van de coalitie te rekenen. Het akkoord biedt geen ruimte voor verandering en de coalitie meldt eveneens dat er voor particuliere ondernemers geen enkele ruimte is bij het stimuleren of zelfs faciliteren van recreatieve evenementen. De VVD vindt dit een slechte zaak. Veel mooie kansen worden bij voorbaat om zeep geholpen en de Hoeksche Waardsche hang naar meer vitaliteit komt onder druk te staan. Het beeld van een “Staphorst onder de Oude Maas” gloort de aan de horizon.

Woningbouw: vol beloften

De VVD is tevreden over de woningbouwplannen en aanpak van mobiliteit in het akkoord. De bouw van 3000 extra woningen verspreid over alle dorpen kan rekenen op onze steun. Wij verwachten dat er meer woningen komen voor jong en oud en dat er meer wordt gebouwd in het midden en hogere segment, zodat doorstroming op gang komt en er betaalbare mogelijkheden voor starters ontstaan. Wel verbazen wij u over de belofte dat er geen tekorten aan sociale woningen zullen ontstaan.

Plannen A-29 kunnen concreter

Wat mobiliteit betreft zijn we tevreden dat de coalitie op korte termijn de doorstroming op de A29 wil verbeteren en ook de knelpunten van de N217 wil oppakken. De wijze waarop de voorgeschotelde snelle doorstroming op de A29 wordt verbeterd en bekostigd wordt echter niet toegelicht. De VVD zal vanuit haar oppositierol erop toezien en zeker ook voorstellen doen, zodat de gedane toezeggingen wat mobiliteit betreft
worden gerealiseerd.

Kiezersbedrog: Hoge lasten

De VVD is “not amused” over de voorgestelde belastingverhogingen. Met de keuze voor een hoger OZB-tarief zijn inwoners van voormalig Binnenmaas en Strijen dubbel de klos. De totale lasten zullen als gevolg van verhoogde afvalstoffenheffingen, rioolrechten en de verrekening van precarioheffingen voor alle inwoners in de Hoeksche Waard toch al onnodig hoog uitvallen. Tijdens de campagne hebben CDA, SGP en ChristenUnie letterlijk verkondigd dat het laagste OZB-tarief van de voormalige gemeenten (Binnenmaas) – net als voor de VVD - het uitgangspunt was. Daarnaast heeft het CDA in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de kosten per huishouden niet mochten stijgen. De praktijk is nu heel anders. Hier is volgens de VVD sprake van kiezersbedrog. De VVD pleit voor starten met de laagste tarieven van de voormalige gemeenten. De begroting laat het toe en het dwingt zo tot een doelmatig en efficiënt uitgavenpatroon van de nieuwe gemeente.

Gemiste kansen 

Het akkoord bevat ook een aantal gemiste kansen. De coalitie voelt zich kennelijk prettig bij de “veiligheid” van ons eiland. Er wordt in het akkoord geen aandacht besteed aan de veiligheid van onze inwoners en ondernemers. Kennelijk vindt de coalitie niet dat buurtpreventie, burgerwachten, handhaving,
verkeersveiligheid zaken zijn waar meer aandacht voor moet komen. Wij wijzen op de problematiek van de eilandmobiliteit waar verkeersveiligheid (o.a. landbouwverkeer, sluipverkeer, fietsroutes, verkeer in kernen enz.) waar we serieus mee aan de slag moeten gaan. Behalve de belofte voor het invoeren van de nachtbus vanuit Rotterdam mist dit akkoord enige verwijzing naar het jongerenbeleid. In de verkiezingscampagne (met
name het jongerendebat) zijn verwachtingen gewekt die nu niet worden bewaarheid. Met geen woord wordt aandacht besteed aan sport. Het belang van sport en beweging lijkt ons evident. Inwoners verwachten goede voorzieningen en een faciliterende en stimulerende rol van de gemeente.

Conclusie

De VVD is niet tevreden over dit akkoord. De spuitjeslucht overheerst. De inwoners en ondernemers krijgen, ondanks alle mooie bewoordingen, geen inspraak in een aantal belangrijke thema’s. De mooie beloftes over laagste belastingen worden geweld gedaan en niet nagekomen. De woningbouwplannen zijn bemoedigend; net als de mobiliteit. Wel rijst daarbij de vraag hoe jonge gezinnen zich aangetrokken voelen tot een eiland wat op zondag “op slot” zit. Het naar onze mening “licht“ samengestelde college staat voor een enorme uitdaging. Wij kijken uit naar een verdieping in het debat over dit akkoord en hopen op een aantal punten nog wijziging aan te brengen. Laten we hopen op een beter kookboek om de spruitjeslucht te laten verdwijnen.

Wethouders

De VVD is blij met de benoeming van Peter van der Velde als waarnemend burgemeester. Met hem krijgt de Hoeksche Waard een ervaren en gezaghebbende burgemeester, die past bij een gemeente van 86.000 inwoners. Hij zal ook ongetwijfeld
binnen het college een belangrijke sturende en coachende rol vervullen.

Maar de door de coalitie voorgestelde kandidaat-wethouders stemmen de VVD niet bepaald optimistisch. De door alle partijen tijdens de verkenning gevraagde aantoonbare bestuurlijke ervaring binnen een grote gemeente ontbreekt bij alle kandidaten.

De keuze van Lokalen Hoeksche Waard voor Harry van Waveren verwondert de VVD. Een wethouder die in Goes woont en ook in zijn tweede termijn nog steeds niet wil verhuizen naar de Hoeksche Waard. De VVD vraagt zich af waarom juist een Lokale
Partij niet in staat is iemand uit de Hoeksche Waard voor te dragen.

De SGP draagt Piet van Leenen voor, voormalig wethouder uit Oud-Beijerland. Wat de VVD betreft een goede kandidaat, maar wel een waarbij de VVD nadrukkelijk verwacht dat hij verder kijkt dan voorheen, nl. de woningbouw in Oud-Beijerland.

Hebben de door het CDA voorgedragen wethouders de capaciteit om de grote gemeente Hoeksche Waard te besturen? Van Paul Boogaard is bekend dat hij graag en veel in de
krant komt, maar de VVD kent hem ook als de wethouder in Korendijk met financiën in zijn portefeuille en dus medeverantwoordelijk voor de hoogste OZB- tarieven van de
Hoeksche Waard en die helaas zijn vele beloften aan de Korendijkers niet kon waarmaken.

Daarnaast zijn de capaciteiten van de nog politiek-bestuurlijk onervaren Joanne Blaak voor de VVD onduidelijk. De VVD hoopt dat zij het dossier van de jeugdzorg voortvarend oppakt en met aanmerkelijk betere resultaten komt dan in de afgelopen jaren.

De VVD zal niet tegen deze kandidaten stemmen, maar wel tegen de vijfde kandidaat:

Huibert Steen van de ChristenUnie. Een bestuurlijk onervaren kandidaat, die behalve raadslid in de oppositie van Binnenmaas in het politieke bestuur geen enkele andere relevante werkervaring heeft. Daarnaast vraagt de VVD zich af of een activistisch ingestelde Steen voor de coalitie wel de meeste geschikte wethouder is. Een wethouder die in het nieuws kwam, omdat hij dwars tegen het landelijke beleid in, actief participeerde in een beweging om vluchtelingen illegaal uit Griekenland naar Nederland te halen. Een wethouder behoort de wet juist te respecteren.