Jouw VVD denkt mee: adviezen voor het hoofdlijnenakkoord.

In de vorige raadsvergadering heeft onze fractie kort kunnen reageren op het door de coalitiepartijen gepresenteerde hoofdlijnenakkoord. Een akkoord waar veel zaken in staan waar we als VVD mee kunnen leven. Met name de paragraaf woningbouw en mobiliteit heeft in belangrijke mate onze instemming. Wel hebben wij onze verbazing uitgesproken over de wijze waarop dorpsgericht werken en de inwonersparticipatie gestalte krijgt. Ook begrijpen wij niet welke koers ingeslagen wordt als het gaat om de noodzakelijke verjonging van de HW en verbetering van mogelijkheden voor toerisme en recreatie (vrijetijdseconomie). Tegengesteld aan deze belangrijke voornemens staat de opvatting dat de zondagsrust en het tegenhouden van particuliere recreatieve initiatieven voor de coalitie belangrijke beleidsvoornemens zijn? Tenslotte hebben wij in de vorige vergadering onze verbazing uitgesproken over hoe 3 van de 4 coalitiepartijen met gemak afstand namen van de in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen beloftes over de hoogte van de OZB tarieven.

Zoals afgesproken kunnen we vanavond verdieping in ons betoog aanbrengen van vorige week en nu raadsbreed het debat aangaan over dit hoofdlijnenakkoord. Wat ons betreft beperken we ons daarbij tot hoofdlijnen en blijven de vorige week gemaakte vragen en opmerkingen van kracht. Wij begrijpen dat het hoofdlijnenakkoord verder wordt uitgewerkt. En wij dragen daar natuurlijk graag ons steentje aan bij. Zo vinden wij het belangrijk dat het uitgewerkte akkoord en programma gestructureerd worden opgepakt en dat de raad de thema’s en doelstellingen ook SMART kan volgen. Tussentijds en na afloop is een heldere verantwoording van het behaalde resultaat nodig om te kunnen beoordelen in hoeverre eenieder daarin is geslaagd.

Terug naar het akkoord.

De inwoners- en overheidsparticipatie.

Onze fractie is in het licht van het kernenbeleid, net als iedereen, voorstander van inwoners- en overheidsparticipatie. Het gaat echter meer om de wijze waarop. Een open houding, bereidheid tot aanpassing en draagvlak zijn woorden ven betekenis. De VVD ziet kansen om dit breed in te zetten. Zoals in het akkoord vermeld moet daarbij ook gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring die in onze gemeenschap aanwezig is. Actieve deskundige contacten en/of advisering - ook bij beeldvormende vergaderingen -achten wij zeer gewenst.

Het aantrekken van ambtelijke coördinatoren c.q. aanjagers is goed, maar mag geen op zichzelf staand iets worden. Wij verwachten dat dergelijke functionarissen ruimhartig en gastvrij aan de slag gaan. De instelling moet servicegericht zijn waarbij wij geen “nee, tenzij” maar juist “ja mits” willen horen.

Onze fractie is benieuwd naar de wijze waarop inwoners en organisaties de weg weten te vinden naar de bestuurders. De “dorpswethouder” ondersteunen wij, maar dit dient wel op pro-actieve basis te gebeuren. Alleen het houden van een spreekuur volstaat niet. De “dorpswethouder” zal zich regelmatig moeten laten zien. Daarnaast dient hij/zij in staat te zijn de dwarsverbanden met de vakwethouders op de juiste wijze te leggen. Waartoe leidt deze nieuwe manier van samenwerken? Wij verwachten dat dit alles leidt tot een nauwe samenwerking met inwoners en organisaties waarbij concrete meetbare resultaten kunnen worden geboekt. Van verschillende coalitievertegenwoordigers hebben wij de intentie gehoord om uiteindelijk tot een Maatschappelijk akkoord te komen. Wij verwachten daarbij dat met de resultaten van dergelijke participaties de politiek eerder ingenomen standpunten aanpast, wijzigt of helder uitlegt waarom het resultaat niet geleid heeft tot een ander standpunt. Hoe stelt de coalitie zich dit voor?  

Op onderdelen van het hoofdlijnenakkoord willen wij nog aandacht vragen voor:

Zondagopenstelling.

 De Zondagsopenstelling. Daarin wordt een gedifferentieerd beleid uitgesproken en worden sommige dorpen volledig uitgesloten. Graag willen wij dit d.m.v. een oriënterend debat met alle stakeholders verder onderzoeken en bespreken. Op basis daarvan kunnen voorstellen tot verruiming en aanpassing pas echt worden gedragen door de raad, inwoners en het maatschappelijk middenveld. Dat is toch ook het uiteindelijk doel? Op welke termijn denken wij als raad hier gevolg aan te kunnen geven?

Mobiliteit.

Het mobiliteitsonderdeel vermeldt dat op korte termijn verbeteringen op de N217 kunnen worden gerealiseerd. Hoe wil de coalitie de doorstroming op de A29 op korte termijn verbeteren? Graag een nadere toelichting hierop en ook op welke wijze de gemeente hierin financieel zou moeten investeren? Wat kan andere overheden bewegen hiervoor ook in actie te komen

Veiligheid.

Vorige week spraken we hier al over. Onze fractie wil op korte termijn een open dialoog met alle belanghebbenden over dit onderwerp. Daarbij willen we inzicht krijgen in de vele goede particuliere initiatieven op het gebied van buurtpreventie en onderlinge samenwerking/versterking met de professionele hulpverleners. Mogelijk kunnen hier vanuit de praktijk goede ervaringen worden gedeeld en benut. Bent u het met de VVD eens dat hier voordelen liggen en een kans ligt om deze initiatieven verder in de gemeente te implementeren?

Financiën.

  • De VVD is voorstander van de laagste OZB o.b.v. de tarieven van de oude gemeente Binnenmaas.
  • Hoe heeft het kunnen gebeuren zonder uitwerking van financiële cijfers dat een drietal partijen afgeweken zijn van de in het verkiezingsprogramma genoemde laagste ozb als uitgangspunt/eerste voorkeur?
  • Is er geen enkele ruimte gevonden in de huidige begroting om met een beperktere efficiënte inzet van middelen toch het laagste tarief te hanteren?
  • Het past zeker niet bij de toezeggingen die vooral het CDA heeft gedaan waarbij het CDA net als de VVD en de seniorenpartij er helemaal mee eens was dat desnoods met bezuinigingen het laagste ozb tarief moest worden gerealiseerd. Een stelling waar ook de SGP, Groen Links, D’66 en Cromstrijen ‘98 het mee eens waren.
  • Met een beperkte bezuiniging gelet op het totaal van de begroting met in het achterhoofd een riante reservepositie en mogelijk ook nog inkomsten vanuit de verkoop van Eneco in het vooruitzicht had deze verkiezingsbelofte gerealiseerd kunnen worden. Geen enkele zichtbare poging is ondernomen om deze toezegging te realiseren.
  • Graag willen wij inzicht hebben in de financiële positie van de gemeente. Wanneer mogen wij van het college inzage krijgen in de actuele cijfers? Wanneer wordt de 1e begrotingswijziging voor vaststelling aangeboden?

Statushouders.

Merkwaardig genoeg vermeldt het programma dat er behoefte is aan een coördinerend wethouder belast met statushouders. Waarom is dit niet bij de portefeuille dorpsgericht werken ondergebracht? Wij zien geen noodzaak voor een portefeuillehouder statushouders. Wel dringen wij er op aan om de inzet van het college om de taalproblemen en bereidheid tot participatie onder statushouders te verbeteren. Zo kan de integratie op de beste manier tot zijn recht komen.

Duurzaamheid.

Voor de duurzaamheiddoelen spreken we de nadrukkelijke wens uit om samen te werken met HW Duurzaam en overige maatschappelijke organisaties. Laten we als matig tot redelijk geïnformeerde leken niet zelf de prioriteiten bepalen (zoals gemeentelijke gebouwen energieneutraal in 2030), maar doe dit vooral gezamenlijk en maak daarbij juist gebruik van alle kennis en expertise die er is. Mogelijk bespaart dat in de kosten voor een duurzaamheidcoach en kan dat geld besteed worden aan maatregelen die daadwerkelijk een besparing opleveren. Geen groene symboolpolitiek, maar echte oplossingen die aantoonbaar bijdragen. Wanneer denkt de coalitie met een concrete aanpak te komen?

Buurtinitiatieven en ambtelijke ondersteuning.

Een ambtenaar voor initiatieven uit de samenleving zouden wij liever nog beter benutten. Geef deze ambtenaar meer body door ook vragen over de buitenruimte, bestemmingsplannen en andere dorpsaangelegenheden er aan toe te voegen. Samen met de contactambtenaar vormen deze 2 dan een duidelijk gezicht naar de inwoners toe. (is uit ons verkiezingsprogramma) Kan de coalitie dit onderschrijven?  Graag zien wij een nadere onderbouwing van het initiatief voor de sociale hypotheek . Wij verlangen daarvoor een oriënterende debat, net als bij de zondagsopenstelling. Wij
vinden een samenleving het mooist als mensen er zelf iets van maken. Hoe gaat de coalitie hier invulling aan geven?

Economie en landbouw.

In het akkoord wordt melding gemaakt van de kansen om het recreatief en toeristisch verdienmodel te verbeteren. Los van de discussie over zondagsrust verbaast het ons dat in algemene zin geen beleid wordt ontwikkeld over de algehele economische verbetering van ons eiland. Ons eigen bruto nationaal product ligt aanmerkelijk onder het landelijk niveau. Een verbetering daarvan is in ons aller belang; de vitaliteit neemt toe. Wat verwacht de coalitie hiervan?

Het akkoord vermeldt ook het voornemen om een visie te ontwikkelen op verblijfsrecreatie. Wat is hier de planning van en hoe gaat zich dit verhouden tot het voorgaande punt mbt het
recreatieve en toeristische verdienmodel.

Cultuur.

Waaruit concludeert de coalitie dat het vele dat nu wordt gedaan om cultuur te stimuleren versnipperd is? Hoe ziet die versnippering er uit? Wat is een goed cultureel klimaat?

Hoe verder?

Wij begrijpen dat het hoofdlijnenakkoord verder wordt uitgewerkt. En wij dragen daar natuurlijk graag ons steentje aan bij. Zo vinden wij het belangrijk dat het uitgewerkte akkoord en programma gestructureerd worden opgepakt en dat de de raad de thema’s en doelstellingen ook SMART kan volgen. Tussentijds en na afloop is een heldere verantwoording van het behaalde resultaat nodig om te kunnen beoordelen in hoeverre eenieder daarin is geslaagd. Graag maken wij hierover nadere afspraken en vullen daarbij ook de dynamische strategische lange termijn als raad verder in.