Inspirende bijeenkomst van VVD Staten-, Tweede kamer- en Gemeenteraadsleden

Op vrijdag 8 november mocht jouw VVD-fractie zijn collega’s uit de Provinciale Staten van Zuid-Holland en uit de Tweede Kamer ontvangen. Zowel vanuit de Staten en Tweede Kamer als vanuit de lokale leden was er een goede opkomst. Dit in combinatie met een goed inhoudelijk programma op de prachtige locatie van het geheel vernieuwde restaurant Binnenmaas zorgde voor een inspirerende bijeenkomst.

Vanuit de Staten waren de VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen en de Statenleden Erwin Hoogland en Mirjam Nelissen aanwezig. De VVD Tweede Kamerfractie was vertegenwoordigd door Antoinette Laan Mark Harbers en Roald van der Linden. En uiteraard waren jouw VVD gemeenteraadsleden: Arnold de Man, Leon Niemantsverdriet, Marijke Boorsma en Odila Sibrijns aanwezig. Deze laatsten verzorgden de inleidingen van de verschillende programma onderdelen.

Mobiliteit in de Hoeksche Waard

Fractievoorzitter Arnold de Man trapte af met een presentatie over de mobiliteit in de Hoeksche Waard. Hij signaleerde dat de bereikbaarheid een knelpunt is voor de verder ontwikkeling en vitalisering van de Hoeksche Waard. Als mogelijke oplossingen voor de verbetering van de mobiliteit noemde hij een betere wegenstructuur op het eiland, de aanleg van de A4-zuid, een goede P&R-plek en eventueel een lightrail-verbinding met Rotterdam-Zuid. Tijdens de aansluitende discussie kwam vooral naar voren dat de veiligheid van de inwoners een belangrijk punt is voor de aanleg van de A4, want in het geval van calamiteit kunnen de inwoners de Hoeksche Waard slecht verlaten. Veiligheid gaat niet alleen om grote incidenten, maar ook over de vele ongelukken die regelmatig de A29 blokkeren en de veiligheid op het onderliggende wegennet en de dijken. Er werd geconcludeerd dat het zoeken van de samenwerking met de VVD collega’s in Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en ook het gemeentelijk Havenbedrijf erg zinvol zou zijn om de aanleg van de A4 hoger op het lijstje te krijgen.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Raadslid Odila Sibrijns verzorgde inleiding over Duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zij stelde dat de Hoeksche Waard met de klimaatambities te veel (lees 10 jaar) op de muziek vooruit loopt. Het klimaatprogramma van het huidige College kenmerkt zich door vele kleine acties, die in het publiciteit wel goed doen maar weinig effect hebben en bovendien duur zijn. Jouw VVD wil zeker klimaatmaatregelen treffen, maar die moeten dan wel betaalbaar, behapbaar, realistisch en leefbaar zijn. Odila pleitte om eerst de lopende projecten te inventariseren en deze af te stemmen met de Provincie en het Rijk. Als er problemen zijn met stikstof of PFAS dan te kijken of projecten anders gepland kunnen worden of dat wij oplossingen kunnen bieden voor gebieden met daadwerkelijke problemen. Immers de Natura 2000 gebieden rondom de Hoeksche Waard zijn natte natuur en niet stikstof gevoelig. Ze stelde ook, dat we verstandig moeten omgaan met de middelen door gebruik te maken van bewezen technologie en getoetste business-cases en vooral geen kostbare groene symboolpolitiek moeten bedrijven. Mark Harbers adviseerde om gebruik te maken van de 'vliegende brigade' van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die in korte tijd alle gegevens m.b.t. stikstof en PFAS in kaart kan brengen.

Zorg

Na de lunch, die op voortreffelijke wijze was verzorgd door restaurant Binnenmaas, ging raadslid Marijke Boorsma de “after lunch dip” te lijf met een presentatie over de zorg. Zij stond specifiek stil bij de jeugdzorg en de WMO. Net zoals bij vele andere gemeenten zorgt de Jeugdzorg voor toenemende financiële problemen. Het aantal jongeren tot en met 17 jaar dat in de jeugdzorg raakt blijft maar stijgen, ondanks dat steeds er minder jongeren zijn. De kosten stijgen hierdoor ook. Marijke ziet de volgende oorzaken voor deze enorme toename:

  1. Het problematiseren: vroeger mocht je fikkie stoken, maar nu kom je in een programma terecht;
  2. Er is een cultuur ontstaan dat de overheid alle problemen almaar moet oplossen. We leven in een risicoloze samenleving, de eigenredzaamheid is niet meer nodig
  3. Sinds 2015 staat de toegang tot bureau jeugdzorg wagenwijd open. Daarvoor was een verwijzing van de huisarts nodig
  4. Het verdienmodel van de zorgaanbieders en het feit dat 50% van de kosten uit overhead bestaat.

Jouw VVD vindt het essentieel dat er zorg geboden kan blijven worden aan diegenen, die dit echt nodig hebben. We moeten daarom dus zorgvuldiger omgaan met het geld en het systeem aanpassen.

Bij de WMO stelde Marijke, dat ze het onbegrijpelijk vindt, dat vergrijzing per definitie als probleem wordt gezien. Ze pleitte voor respect voor de zelfredzaamheid van ouderen en om ouderen niet te pamperen. Hun zorgvraag moet leidend in plaats van het zorgaanbod vanuit de gemeente, waarbij alle ouderen over één kam worden geschoren. WMO voorzieningen moeten er zijn voor mensen met een probleem en niet alleen omdat je simpelweg ouder wordt.

Wonen in de Hoeksche Waard

Raadslid Leon Niemantsverdriet verzorgde de laatste inleiding. In een interactief betoog met veel stellingen ging hij in op de woonsituatie in de Hoeksche Waard. Hij schetste een somber beeld van de woningmarkt: schaarste, snel stijgende prijzen van nieuwbouwwoningen en particuliere huur, toename van woonlasten (duurzaamheid, langer thuis wonen), het afstraffen van het aflossen door het meebetalen aan het eigen woningforfait en het grote gedeelte sociale woningbouw (34% in NL, t.o.v. ca 15% in BE en BRD) met alle problemen van het scheef wonen. Door dit alles is de doorstroom in de woningmarkt vrijwel nihil. Doorstroom in de woningmarkt is van belang voor het behoud en verbeteren van de vitaliteit van de Hoeksche Waard. Het kunnen aanbieden van betaalbare woningen aan jonge gezinnen en starters is daarbij nodig. Leon pleitte voor de volgende oplossingsrichtingen:

  1. Meer woningen voor starters/jongeren en één of twee persoonshuishoudens;
  2. Meer bouwen in midden en hogere segment zodat doorstroming wordt bevorderd;
  3. Meer werkgelegenheid binnen de Hoeksche Waard en betere bereikbaarheid van werk net buiten de Hoeksche Waard om wonen voor werkenden aantrekkelijker te maken.

Tijdens de aansluitende discussie adviseerde Antoinette Laan om de duidelijke keuzes te maken in de profilering van de Hoeksche Waard, bijvoorbeeld: rustig en veilig wonen op 20 minuten reizen van je werk in Rotterdam. Naar aanleiding van deze opmerking werd gemeenschappelijke conclusie getrokken dat het juist een integrale aanpak van mobiliteit, wonen, duurzaamheid en zorg noodzakelijk is om de Hoeksche Waard vitaal te houden.

Afronding 

Na de laatste inleiding concludeerde de dagvoorzitter dat de doelstellingen van de bijeenkomst ruimschoots waren gehaald, te weten:

  1. Het leren kennen van elkaar en de verbindingen maken;
  2. Het identificeren van lokale thema's waaraan de VVD op lokaal, provinciaal en nationaal gezamelijk kunnen werken om vanuit liberaal perspectief het beste te doen te voor de inwoners en bedrijven.

De dagvoorzitter bedankte iedereen voor zijn inbreng en sloot om 15.00 uur de bijeenkomst. Aansluitend werd volgens goed liberaal gebruik nog informeel nagepraat.