Meer professionele zorg, meer van hetzelfde, is geen oplossing!!!

De huidige strategie van de gemeente is dat iedereen de hulp moet krijgen die nodig is. Dat leidt in de praktijk tot toename van het gebruik van jeugdhulp en het verhogen van budgetten van aanbieders van jeugdzorg. Het aantal zorgaanbieders neemt gestaag toe. Die groei heeft geleid tot een soort van reflex. Die reflex is professionele hulp zoeken bij (opvoed)problemen. De VVD pleit ervoor dat gezinnen eerst in hun eigen netwerk, bij familie, het kinderdagverblijf of bij de school te raden te gaan. Ouders, leidsters kinderdagverblijven en onderwijzers kennen de specifieke situatie van een kind en het gezin het beste. Waarom dan niet ook daar naar een oplossing zoeken?

© CBS

VVD HW schreef in 2018  in haar verkiezingsprogramma onder andere:

Wij willen dat de gemeente uitgaat van wat kinderen en ouders zelf kunnen en minder snel problematiseert en medicaliseert. Ouders houden de regie over hun gezin en geven zelf aan wat nodig is voor hun gezin.  

De huidige trend is meer specialistische jeugdhulp voor meer kinderen terwijl de jeugdwet uit 2015 juist het tegenovergestelde beoogt. Die trend wijzigen, een transformatie bewerkstelligen, gaat niet vanzelf. Dat vraagt om een andere denkwijze, een cultuuromslag.

Voor professionals in de zorg een denkwijze van los durven laten en accepteren dat er gezinnen zijn die anders zijn maar wel degelijk voor hun kinderen zorgen.
Voor politieke partijen een cultuuromslag van relativeren van wat de overheid kan doen.

Problemen en uitdagingen horen bij het leven. Professionele zorgaanbieders daarvoor inschakelen leidt niet automatisch tot een betere oplossing. Omdat ouders hun kind het beste kennen levert hun aanpak van problemen, al of niet met behulp van mensen die dichtbij het gezin staan, vaak meer resultaat op. De VVD vindt dat zelf leren omgaan met problemen en uitdagingen, die we allemaal op ons pad tegen kunnen komen, positief bijdraagt aan de eigen ontwikkeling en weerbaarheid.

Eigen kracht samen met de kracht van mensen die dicht bij het gezin staan zorgt ervoor dat er minder hulpvragen bij de zorgprofessionals terecht komen. Deze professionals krijgen dan meer tijd voor ouders en jeugdigen die hen echt nodig hebben en het niet redden zonder deskundige hulp. De VVD vindt dat die ouders snel en goed geholpen moeten worden.

De groeiende vraag naar jeugdzorg kost de gemeente niet alleen veel geld, maar nog belangrijker, het levert op termijn ook geen positieve bijdrage aan de eigen individuele ontwikkeling van alle jeugd in de Hoeksche Waard.

Als gemeenteraad moeten we niet de illusie hebben dat wij alle problemen voor onze inwoners op kunnen lossen.  VVD Hoeksche Waard vindt een samenleving het mooist als mensen er zelf iets van maken.

Marijke Boorsma

VVD  Gemeenteraadslid


Hieronder kan je twee artikelen downloaden. Beide artikelen gaan over professionele zorg. In het ene artikel lees je waarom de jeugdwet faalt en in het andere artikel dat met minder professionele hulp gezinnen beter af zijn. Veel leesplezier.